Niels Peter Andreasen rapporterer

Dagbog for
vandrefalkene
på Møns Klint

Vandrefalkedagbogen opdateres ikke længere på denne side. 
Se i stedet for vores nye facebookside om vandrefalkenes ynglesæson
Klik her

Møn, den 30. april
 
Nu begynder sammen med ungerne på Kyndbyværket en ny generation af vandrefalke at komme til verden.
På Bornholm har Merete spottet to unger på hylden i Helligdommen. Spændende om andre ynglepar lykkes på Bornholm i år.
På Møns Klint hos det ene af yngleparrene kommer hunnen ind på redestedet med bytte og fodrer, men det er ikke muligt før senere at se, hvor mange unger det drejer sig om.
Hos det andet ynglepar satte hanfalken ny rekord ved at ligge hele formiddagen i mindst 4 timer, inden hun kom og afløste ham. Det er det samme par fra de seneste år, der har skiftet redeplads og fuldstændig har ændret deres rugemønster denne sæson. Vildt fascinerende!
På Mønbroen fodres der også i redekassen med tegn på unger i ukendt antal.
Så nu venter vi spændt på meldinger om ungekuld fra resten af landet.
Hilsen Niels Peter


Møn, den 23. april
 
Så er de første falkeunger kommet ud af æggene!
På Kyndbyværket er 2 af de 3 æg klækket, og en ny generation af falke kommet til verden.
På Bornholm er redestedet i Helligdomsklipperne lokaliseret, og mon ikke der skulle være flere ynglepar på klippeøen.
På Fynsværket er der regelmæssige rugeskift mellem hannen og hunnen, så det ser lovende ud.
På Enstedværket er bagbeklædningen i redekassen rådnet væk, men forhåbentlig kan de rugende falke klare at gennemføre rugningen i den åbne og vindudsatte kasse.
På Møn ser det fortsat stabilt ud hos de to rugende par på klinten, og antagelig er parret på Mønbroen også tæt på klækning af æggene.
Der er ikke nyt om parrene på Stevns, og parret på Storebæltsbroen ser ikke ud til at yngle i år.
Hilsen Niels Peter


Møn, den 15. april

Jeg gav en lille situationsbeskrivelse fra det ene ynglepar på klinten 30. marts.
En situationsbeskrivelse fra det andet ynglepar viser, hvor forskellig adfærden kan være fra det ene par til det andet. Det er altid spændende at observere. Jeg kommer ud til observationsstedet 8.30, hvor hannen ligger på æggene. Mere sker der ikke før 11.31, hvor han flyver ud, og hunnen kommer ind lige efter. Og derefter kan der sagtens gå 2-3 timer, før der igen er afløsning. Hvad der er helt forskelligt hos parret er, at den af magerne, der flyver ud fra redestedet, forsvinder helt ud af området. Der er stort set ikke observeret patruljering i området, bytteaflevering eller bytte i depot. Der er næsten ingen tegn på, at der holder et vandrefalkepar til på stedet, og til forskel fra andre og tidligere ynglelokaliteter ses også meget få krager, bl.a. fordi der tilsyneladende ikke er maddepoter, hvor de kan stjæle føde. Når der er afløsning på redehylden, kommer “afløseren” lavt glidende langs kysten og ind på hylden, og den anden forlader stedet på samme måde lavt langs kysten.
Man skal være meget vågen, hvis man lige ser dem skifte på rugestedet, ofte tager det kun 5 sekunder, når den ene landet på kanten, og den anden flyver ud. Hvis man ikke kendte stedet, ville det være vanskeligt at lokalisere et ynglepar her.
Det fortæller måske også, at andre par i Danmark kræver mange besøg og observationer, hvis man skal opdage falkene, inden ungerne er flyvefærdige. Og hvis det er helt nye lokaliteter, kommer man måske slet ikke til områderne.
Mit bud på adfærden er, at det drejer sig om samme ynglepar, som sidste år var på Storeklint ca. 2 km væk. Måske betragter parret hele området fra Storeklint til det nuværende ynglested som deres territorium, da der flere gange er observeret falke ved Storeklint, hvor de markerer territoriet og jager andre falke ud, så det kan være “falkefrit” til næste ynglesæson.
Fortsat held og lykke med de falkepar, der er lokaliseret.
Hilsen Niels Peter

Møn, den 14. april 2019

Så kom der spændende nyt fra Odense!
Fyns første dokumenterede ynglende Vandrefalkepar har lagt sig på værket, men ikke i kassen. Torben Hvass har nu set dem afløse hinanden på redested, så det bliver spændende at følge.
På Bornholm er der endnu ikke sikker dokumentation for rugende falke, men tegn på stedfaste par flere steder.
På Storebæltsbroen er der ikke observeret, at falke indtil videre har vist tegn på at lægge sig.
Men held og lykke i Odense!
Hilsen Niels Peter

Møn, den 10. april 2019
 
Der er ikke indkommet meget nyt om rugende falkepar.
På Fynsværket har der været en del forvirring. Falkeparret så meget ynglevilligt ud, men en dag var Tårnfalk på besøg i kassen, og senest tyder det på, at falkeparret har fundet sig et andet sted på værket.
Tilsyneladende er falkene også gået i gang i Åbenrå, i Vejle og nord for Limfjorden, og ligeledes på Kyndbyværket.
På Stevns har 2-3 par antagelig påbegyndt rugeperioden.
På Møns Klint ligger 2 par på æg, og et tredje par viser territorieadfærd, men ser ikke ud til at have lagt sig. Parret på Mønbroen er antagelig også i fuld gang, og på Vestmøn er der et par, som ikke ser ud til at have fundet ynglested. 
Hilsen Niels Peter
 

Møn, den 30. marts 2019

Her er en lille situationsbeskrivelse fra denne periode, hvor flere falkepar er gået i gang med æglægning eller rugning. Mange af jer kender nu dette mønster med alle former for variationer.
Jeg kommer ud til lokaliteten på Møns Klint kl.9 og ser ikke noget til falkene. Regner med at hunnen ligger inde på redehylden. 09.32 kommer en Gråkrage ind i et træ oven over redestedet, og hannen kommer frem og jager kragen væk.09.36 flyver han ind ved en lille afsats på klintevæggen, men flyver hurtigt ud igen. 09.40 flyver han om bag pynten. 09.44 kommer to Gråkrager ind fra havet, han flyver ud og kredser over yngleområdet. 09.50 forsvinder han bag klintevæggen. 09.52 kommer en Snespurv lavt langs kysten mod nord. 09.55 kredser han igen og patruljerer over området. 09.58 flyver han igen ind bag klintevæggen. 09.59 kredser han igen og kommer ret lavt hen over mit observationsområde og derfra ud over havet og mobber en Spurvehøg. 10.07 kredser han over havet og flyver ind bag klintevæggen. 10.16 kommer en militærhelikopter ret tæt langs klinten, han flyver ud og sætter sig derefter på klinteranden. 10.40 flyver han ud og mobber en Rød Glente ud af området. 10.48 kredser han igen og patruljerer over området. 10.52 mobber han to Musvåger over havet, kredser derefter og 11.02 flyver ind bag klintevæggen. 11.06 flyver han ud og glider i en lang bue direkte ind på redestedet, hunnen kommer ud og flyver væk, han forsvinder ind på redehylden. Der forbliver han, til jeg forladet området 11.30.
 
På den anden lokalitet ligger der i dag 2 æg i redehulen, efter der er gået 4 dage med kun 1 æg. Normalt er der kun 1-2 dage mellem hvert lagt æg i et kuld.
På den tredje lokalitet ses både han og hun, og de har tilsyneladende endnu ikke valgt redested eller er begyndt æglægning.
På den fjerde lokalitet ses i dag kun en han, men forleden var både hannen og hunnen fortsat i området.
 
Giv endelig besked nu, hvis I ser han og hun skifte på redestedet som tegn på æglægning/rugning.
Hilsen Niels Peter
 
Møn, den 26. marts 2019

På Møns Klint har de 2 første par lagt sig på redehylden, og muligvis er parret på Mønbroen også startet.
Nu venter jeg spændt på nyt fra resten af landet.
Hilsen Niels Peter

 

Møn, den 18. marts 2019 

Årsmødet i “Projekt Vandrefalk” i Sverige gav en opdatering af status i Sverige, Sydnorge og Danmark, generelt med fortsat fremgang i mange områder, men også en del problemer, bl.a. medførte den hede sommer sidste år dødsfald i flere ungekuld, der ramtes af væskemangel og overophedning på udsatte klippehylder.
En anden bekymring er optræden af undslupne hybridfalke fra falkonerer, bl.a. fra Danmark, og det er vanskeligt at få lokaliseret og fjernet de hybrider, der blander sig med de vilde falke og påvirker den naturlige arvemasse.
Rovfuglemanden og kunstneren Dag Peterson døde sidste år og blev mindet for sin store indsats for Sveriges rovfugle og bidrag til beskyttelsesprojekter gennem sine billeder.
 
Etableringsperioden for vandrefalkene herhjemme er i fuld gang. På Møn er der fortsat falke på 6-7 lokaliteter, men som i tidligere sæsoner forsvinder nogle af parrene antagelig mod nord, når vi kommer hen til april.
På Bornholm er der også falke på et tilsvarende antal lokaliteter og med observationer af par i Stubbeløkken, Helligdommen og Lobbæk, samt enkelte falke andre steder.
I Odense er hannen og hunnen på skift i kassen på Fynsværket og er set parre sig, så det ser lovende ud.
 
Normalt begynder rugeperioden i sidste uge af marts og begyndelsen af april, så det gælder om at holde øje med falkenes adfærd i denne periode, dvs. læg mærke til om en af falkene bliver inde på ynglestedet (kassen, hylden) og om der er afløsning mellem han og hun i løbet af 1-3 timer. I denne periode er det overvejende hannen, der kommer med føde til hunnen, evt. lægger han det i “depot”, så hun selv kan hente det, når hun er klar.
Men som altid kan der være variationer over dette mønster, da falkene jo har hver deres personlighed og individuelle præferencer.
Hilsen Niels Peter

 

Møns Klint, den 5. marts 2019

Hej falkefolk!
Så starter en ny sæson for den smukke fugl.
Hjemkommet fra rejse til Guadeloupe i De Fransk Vestindiske Øer, hvor jeg endnu engang så Vandrefalk i nye landskaber sammen med den lokale fugleekspert, her i et mangroveområde, hvor den lettede fra et nøgent træ og fløj hen over mudderfladerne. (se foto)
I Danmark er falkene ved at etablere sig på ynglelokaliteterne.
På Møn er der foreløbig 6 lokaliteter med stedfaste falke, de fire af stederne med territorie/par-flyvning, et sted med en kaldende hun på egnet redehylde, og et sted med gentagne observationer af han og hun.
På Stevns er der foreløbig et par på den ene lokalitet, og på Kyndbyværket ser det også ud til, at falkene har knyttet sig til stedet.
I år tegner det også til, at falkeparret på Fynsværket har etableret sig og er kønsmodne. Spændende!
Der er ikke udmeldinger fra det øvrige land. Der er opsat en redehylde til falkene på Roskilde domkirke, så måske får byen et kongeligt falkepar i fremtiden.
Vi venter spændt på nye meddelelser i løbet af marts.
I weekenden er der det årlige skandinaviske falkemøde nord for Göteborg, hvor der fremlægges den aktuelle situation for falkene i Sverige, Sydnorge og Danmark.
Hilsen Niels Peter